Komunikat 

z Walnego Zebrania Członków Oddziału Łódzkiego

Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

   
    W dniu 10.05.2014r. odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. W spotkaniu uczestniczyło 24 członków. Spotkanie prowadził dr hab. Marek Zawilski. Zrealizowano wszystkie punkty porządku obrad.

    Wybrano osoby do wyróżnień za zasługi dla PTMA – Piotra Borasa oraz Mirosława Laskowskiego. Wybrano Komisję Skrutacyjną. Dotychczasowy prezes oddziału – Mieczysław Borkowski zdał sprawozdanie z kadencji za lata 2010-2014. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Piotr Borasa odczytał protokół z posiedzenia tej komisji. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

    Dokonano wyboru prezesa oddziału. Na kolejną kadencję został wybrany 21 głosami Mieczysław Borkowski. Wybrano również Zarząd Oddziału. W jego skład weszli: Marek Zawilski, Remigiusz Jabłoński, Andrzej Wrzesień, Piotr Borasa, Klaudia Gabara, Paweł Krajewski oraz Joanna Brząkała.
    W sprawie Sądu Koleżeńskiego podjęto jednogłośnie uchwałę o przekazaniu kompetencji do Sądu Koleżeńskiego Zarządu Głównego.

    W skład Komisji Rewizyjnej weszli: przewodnicząca Agata Latkowska, członkowie Piotr Wyrwicki oraz Marcin Misiala.

    Dokonano wyboru delegatów na Walny Zjazd Delegatów PTMA. Ustalono, że OŁ PTMA będą reprezentowały dwie osoby Mieczysław Borkowski oraz Marek Zawilski.

    Omówiono plan pracy i ważne elementy przyszłych działań, wskazując kilka instytucji łódzkich wykazujących chęć do współpracy. W szczególności współpraca ta ma polegać na pracy z młodzieżą. W wolnych wnioskach wspomniano o współpracy z placówką poza Łodzią - Obserwatorium w Bukowcu oraz akcjach marketingowych.
   
    Spotkanie zakończył prezes – dziękując za przybycie oraz oddanie głosów.

Członek Zarządu OŁ PTMA

Remigiusz Jabłoński


Przygotowanie - R.J.